Share This |
Facebook Tweet This MySpcae Google

Američki san dečka s Trešnjevke

Američki san dečka s Trešnjevke

Početna Novosti

 

U Belom Manastiru 10. kolovoza 2017.

Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI

(postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN))

 

NAZIV NABAVE:

Radovi na rekonstrukciji poslovne građevine – proizvodnog pogona za ekstruziju plastike koja se sastoji od dogradnje nove hale i adaptacije dijela postojeće građevine ECOCORTEC
Evidencijski broj nabave: 01/2017

PODACI O NARUČITELJU:

Naziv:  EcoCortec d.o.o.
Adresa: Bele Bartoka  29, 31300 Beli Manastir
OIB: 51209568696
Matični broj: 1891782
Broj telefona: +385 (0)31 705 011
Broj telefaksa: +385 (0)31 705 012
Internetska adresa: www.ecocortec.hr
Adresa elektroničke pošte: info@ecocortec.hr
Odgovorna osoba: Dijana Zrinski.

OSOBA ZA KONTAKT:

Predrag Zvečevac

Telefon: +385 91 2705 013

Adresa elektroničke pošte: predrag.zvecevac@ecocortec.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji poslovne građevine – proizvodnog pogona za ekstruziju plastike koja se sastoji od dogradnje nove hale i adaptacije dijela postojeće građevine ECOCORTEC, na k.č.br. 3050/1 u k.o. Beli Manastir, u Belom Manastiru, Ulica Bele Bartoka 29 sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.
Tehničke specifikacije i količine predmeta nabave su definirane Troškovnikom radova (Prilog II Dokumentacije za nadmetanje).
Rok završetka radova: 9 mjeseci

VRSTA POSTUPKA NABAVE:
Nabava se provodi sukladno točki 5. Priloga 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Poziva za dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“ od 17. svibnja 2016. godine raspisanog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

DATUM OBJAVE: 10. kolovoza 2017. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5. rujna 2017. do 16:00 sati. Pravodobnim se smatraju one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

JEZIK I PISMO PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenta na stanom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: EcoCortec d.o.o., Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir sukladno uputama iz Dokumentacije za nadmetanje.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: Dostupna za preuzimanje na internet stranici naručitelja www.ecocortec.hr od dana objave Obavijesti o nabavi.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: predrag.zvecevac@ecocortec.hr


Dokumentacija za nadmetanje


Prilog 1.Troškovnik radova


Prilog 2.Tehnički opis


Prilog 3.Nacrti


EcoCortec d.o.o. Beli Manastir

 

 

 

U Belom Manastiru 02. listopada 2017.

Odluka o odabiru

ODLUKA O ODABIRU

DATUM OBJAVE: 02. listopada 2017. godine


Odluka o odabiru


EcoCortec d.o.o. Beli Manastir

 

 Regionalni Dnevnik
regionalni-dnevnik

YouTube - Marine Clean
Marine Clean

YouTube - Osnivanje Eko klastera
Osnivanje Eko klastera

Prilog "Hrvatska uživo" na temu biorazgradive ambalaže
Prilog Slavonska televizija

Ecoworks bags are fully compostable
Ecoworks bags are fully compostable

YouTube - Pollution Caused by Conventional Plastics a Global Problem
Conventional Plastics a Global Problem

Od 1. siječnja 2011. u Italiji stupa na snagu zabrana plastičnih vrećica s ciljem zaštite okoliša.
Conventional Plastics a Global Problem

 
European Sales Strategy Meeting 2008
Galerija slika
Dodjela nagrada
http://www.ambalaza.hr/simpozij/CroPak2006.htm
i
Međunarodno savjetovanje
"Polimerni materijali i ambalaža"

Ecocortec -tehnologija proizvodnje biorazgradive ambalaže
 

  © 2009 EcoCortec d.o.o. Sva prava zadržana.